1. Általános rendelkezések – Szerződő Felek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) a szolgáltató (Botrytis Borhotel Kft. (cégjegyzékszáma: 23060933-2-05; székhelye: 3909 Mád, Batthyány utca 10.; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által üzemeltetett Botrytis Borhotel szálloda (3909 Mád, Batthyány utca 10.) szálláshelyet, illetőleg ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő természetes és nem természetes személyek (továbbiakban: Vendég(ek)) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató és a Vendég(ek) együttesen -amennyiben közöttük a szolgáltatási szerződés létrejön- a továbbiakban: Felek.

***

2. A szerződés létrejötte

2.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli (ideértve a továbbiakban: e-mail) ajánlatkérése a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben a Szolgáltató írásbeli ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik a Vendég részéről tényleges megrendelés, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2.2. A szerződés minden esetben a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a Vendég írásbeli foglalását a Szolgáltató írásban visszaigazolja, a Felek között írásbeli szerződés jön létre. Szóbeli foglalás, megállapodás vagy módosítás csak akkor keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

2.3. Amennyiben a Szolgáltatásra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A Szolgáltató a következő szálláshely közvetítőkkel áll kapcsolatban: Booking.com, (a továbbiakban: Szálláshely Közvetítők). A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a Szálláshely Közvetítők listáját módosítsa.

2.4. Szálláshely Közvetítőn keresztül történő foglalás esetén a szerződés a Szálláshely-Közvetítőn keresztül megküldött visszaigazolással jön létre. Előlegfizetés esetén beérkezett előlegről a Szolgáltató előlegszámlát állít ki. A beérkezett előleg lemondás, illetve „no show” esetén egyaránt vissza nem térítendő.

***

3. A szerződés nyelve, hatálya, a szolgáltatás igénybevételének feltételei

3.1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató iktatja elektronikus úton A szerződés részei a megrendelés, a megrendelés visszaigazolása, valamint a megrendeléskor hatályos ÁSZF.

3.3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.4. Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejárta előtt úgy dönt, hogy a szolgáltatást nem kívánja a határozott időtartam végéig igénybe venni, és a szálláshelyet végleg elhagyja, köteles a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltatónak megfizetni, aki jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Szolgáltató a Vendég által a határozott időtartam előtt elhagyott szobá(ka)t jogosult újra értékesíteni.

3.5. A szolgáltatás igénybevételének Vendég általi meghosszabbítása akkor lehetséges, ha ehhez a Szolgáltató előzetesen hozzájárult. A Szolgáltató ebben az esetben kikötheti a már teljesített szolgáltatások ellenértékének megtérítését.

3.6. A Szolgáltató általi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szálláshely elfoglalása előtt igazolják.

3.7. Tizennégy éven aluli Vendég a szálloda egyes szolgáltatásainak igénybevételére, így különösen a wellness-létesítmények használatára kizárólag szülői, gondozói felügyelet alatt jogosultak, a gondozásukra, illetőleg felügyeletükre köteles személy felelősségére.

3.8. A szolgáltatás igénybevételének további részletes feltételeit a külön szövegezett Házirend tartalmazza, a Házirend illetve jelen ÁSZF betartása a Vendég által a szolgáltatás igénybevételének feltétele. A Szolgáltató saját hatáskörben jogosult a jelen ÁSZF-fel, valamint a Házirenddel kirívóan ellentétes magatartást tanúsító Vendéget a szálláshelyről való távozásra felszólítani, a szerződés egyidejű megszüntetésével. Utóbbi rendelkezés azokban az esetekben is irányadó, amennyiben a Vendég egyébként olyan magatartást tanúsít vagy olyan állapotban van, amely folytán a Szolgáltatótól a szerződés fenntartása nem elvárható.

***

4. A Szerződéstől való elállás (Lemondási Feltételek), foglalás módosítása

4.1. A Vendég foglalását az érkezést (érkezés napján 14:00 óra) legalább 96 órával megelőzően a megrendelt szolgáltatások összegének 50%-os kötbér megfizetése mellett lemondhatja, amennyiben nem szerepel ettől eltérő információ a visszaigazolásában. Amennyiben a Vendég általi lemondásra az érkezést megelőző 72 órán belül kerül sor, vagy a lemondás nem történik meg, illetőleg a Vendég nem érkezik meg (no show), a kötbér a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 100%-a.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy a COVID-19 járvánnyal összefüggő lemondási ok nem jelent a fentiektől eltérést, lévén a járvány és annak hatásai ismertek, azokkal számolni kell, a megrendelés ennek tudatában történik. A Szolgáltató jogosult egyedi esetben a kötbérkövetelésétől egyoldalúan eltekinteni.

4.2. Lemondásra valamint a foglalás módosítására kizárólag írásban kerülhet sor, hatálya a Szolgáltató visszaigazolásától függ.

4.3. Amennyiben a Vendég foglalását előlegfizetéssel biztosította, azonban a szálláshelyet nem foglalja el, a Szolgáltató a megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesítheti.

4.4. Amennyiben a Vendég a szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más módon nem biztosította, a tervezett érkezés napján 20:00 órától a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

***

5. A Vendég jogai

5.1. A Vendég jogosult a szerződés értelmében megrendelt szoba és szolgáltatások, valamint a szálláshely azon helyiségeinek és létesítményeinek, szolgáltatásainak igénybevételére, amelyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, valamint jogosultak a szokásos kiszolgálásra a szálloda szabályzatának megfelelő nyitvatartási időben.

5.2. A Vendég a szálláshelyen való tartózkodásának időtartama alatt panasszal élhet a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. A Szolgáltató az ezen időtartam alatt tett és jegyzőkönyvbe vett panaszokat 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vendéget írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben erre jogosult.

***

6. A Vendég kötelezettségei

6.1. A Vendég köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére; legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig és az ott megjelölt módon.

6.2. A minibárból történő fogyasztás térítés ellenében történik. A Vendég köteles távozáskor a fogyasztása ellenértékét megfizetni.

6.3. A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a Szolgáltatónak, és rendelkezésre bocsátani minden olyan információt és adatot, amelyek a káreset körülményeinek tisztázásához szükségesek, illetőleg amelyek egy esetleges szabálysértési vagy büntető eljárás alapját képezhetik.

6.4. A Vendég, valamint annak látogatói és a Vendéggel együtt utazó személyek kötelesek a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen, a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.

6.5. A Vendég köteles a szállodához tartozó parkolót a KRESZ szabályainak megfelelően használni. A parkolóban hagyott tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A parkoló használatára a Vendég kizárólag foglalása időtartama alatt jogosult, a szoba elhagyásával egyidejűleg köteles a parkoló használatával felhagyni. Ettől eltérően állapodhat meg a Vendég a Szolgáltatóval.

6.6. A Vendég köteles bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy- azonnal jelezni a Szolgáltató részére.

6.7. A Vendégek nyugalma érdekében a szálláshely területén 22:00 óra után – kivéve a Szolgáltató által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A szálláshely területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, és alkalmas mások megfélemlítésére.

A Szolgáltató munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó Vendéget. A Szolgáltató továbbá jogosult az eredménytelen szóbeli figyelmeztetés esetén a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a Vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a Vendég magatartása okoz más Vendégnek.

6.8. A Vendég magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirendet, valamint a szálláshely biztonsági előírásait, és az azokkal ellentétes magatartás tanúsításától tartózkodni köteles. Amennyiben a Vendég az ezekben a dokumentumokban foglaltakat a 6.7. pontban foglaltaktól eltérően, más módon megszegi, az eset súlyosságára tekintettel Szolgáltató jogosult őt az érintett szolgáltatás igénybevételétől eltiltani, vagy a köztük létrejött szerződést az ellenszolgáltatás követelése mellett felmondani.

***

7. A Vendég kártérítési felelőssége

7.1. A Vendég köteles megtéríteni mindazon kárt, melyet a Szolgáltató vagy harmadik személy szenved el és amelyeket a Vendég, annak kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személy okoz.

7.2. A Vendég köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet a szobában vagy a szálloda más helyiségeiben, illetőleg a szálloda környezetében, a parkolóban, kertrészben etc. a nem rendeltetésszerű használat okoz. A rendeltetésszerű használatból adódó állagromlásért a Vendég nem felelős.

7.3. A Vendégnek a bérelt szobát és a többi, általa használt helyiséget olyan állapotban kell elhagynia, amilyen állapotban azt a Szolgáltató a használatába bocsátotta. A rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből adódó extra takarítási költségek fejében a Vendég köteles az okozott kár mértékének megfelelő, de minimum 20.000 Ft díj megfizetésére.

7.4. Az okozott kárt a Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató személyzete valamely tagjának.

7.5. A Szolgáltató az alábbi tárgyak bevitelét tiltja meg a szálláshely területére

 1. a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített tárgyak,
 2. a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
 3. nem a Szálloda értékesítő helyein vásárolt, vett élelmiszer, ital (ideértve az alkohol tartalmú italokat is),
 4. különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
 5. tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
 6. hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
 7. fegyver, fegyvernek minősülő tárgy,
 8. pszichotrop anyag

A Szolgáltató a Vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető tárgy bevitelét a szálláshely területére.

Ha a Vendég a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szálláshely területére, azt a Szolgáltató a Vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt tárgyakban keletkezett kárért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

A Vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt tárgy okoz más Vendégnek, harmadik személynek vagy a Szolgáltatónak.

***

8. A Szolgáltató jogai

8.1. A Szolgáltató jogosult a Vendég által igénybe vett, vagy megrendelt de igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékére. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt és igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítása végett zálogjog illeti meg a Vendég mindazon vagyontárgyaira, melyeket magával a szálláshelyre bevitt.

8.2. A szálláshely területén a Szolgáltató vagyonvédelmi és biztonsági okokból kamerarendszert működtet. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

***

9. A Szolgáltató kötelezettségei

9.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján a megrendelt szolgáltatások biztosítására, szerződéses kötelezettségeinek az érvényes előírásoknak és standardoknak megfelelően történő teljesítésére.

9.2. A Szolgáltató ezen ÁSZF valamint a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint jogosult a szolgáltatási szerződés megszüntetésére.

9.3. A Szolgáltató köteles a szálláshely, valamint a szolgáltatások vonatkozásában irányadó jogszabályi feltételeknek eleget tenni, a Vendégek számára biztosítani a szolgáltatások igénybevételének biztonságát.

***

10. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

10.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, amely a szálláshely területén következett be, az alábbi kivételekkel.

10.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az olyan káreseményre, amely a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt következik be, vagy amelyet a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoznak, illetőleg, amelyek esetében felróhatóság nem terheli.

10.3. A Szolgáltató jogosult kijelölni a szálláshely területén olyan helyeket, melyekre a Vendég nem léphet be. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól olyan károk esetében, melyek a Vendéget vagy a felügyelete alatt állókat olyan helyen érik, ahova nem léphetnek be.

10.4. A Szolgáltató kárfelelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha a Vendég az őt ért káreseményről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, és rendelkezésére bocsátja a szükséges adatokat.

10.5. Nem felel a Szolgáltató a Vendéget a szálláshely és az ott található eszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

10.6. A Szolgáltató felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a Vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A szálloda e vonatkozásban fennálló felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

10.7. Értéktárgyért, értékpapírokért, készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Az így elhelyezett dolgokért a Szolgáltató felelőssége korlátlan.

10.8. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vendég figyelmét, hogy készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját a szobában lévő széfben helyezze el.

Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a Vendég köteles erről a Szolgáltató recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a Vendég viseli a felelősséget.

10.9. A Vendég a szálláshely berendezéseit, wellness és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a Vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a Szálloda kizárja.

10.10. A Vendég a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a Szolgáltató részéről, az nem része a Szolgáltató szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget

10.11. A Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkat meghaladóan a felelősségét az egyes Vendégekkel szemben – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel –  a szolgáltatási szerződés alapján a Vendég(ek) által a Szolgáltató részére megfizetett díj összegében korlátozza.

***

11. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

11.1. A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

11.2. A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

11.3. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

11.4 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

11.5. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

11.6. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

***

12. Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

***

13. Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

14. Békéltető testületi eljárás

14.1. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

14.2. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

14.3 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

14.4. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

14.5. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

14.6. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

***

15. Online vitarendezési platform

15.1. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

15.2. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

***

16. Betegség, Haláleset esetére vonatkozó rendelkezések

16.1. Amennyiben a Vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szálloda orvosi segítséget ajánl fel. A Vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.  Az orvos nem a Szolgáltató alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a Szolgáltató kizárja. 

16.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

16.3. A Vendég fertőző betegsége esetén a Szolgáltató jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Ebben az esetben a Vendég a Szolgáltató felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a Szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek valamint a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni.

***

17. Vis maior

17.1. Azon ok vagy körülmény (például: a szálláshely közvetlen közelségét érintő háború (ide nem értve az ukrajnai háborús konfliktust), árvíz, tűz, sztrájk, stb.) amely felett nem bír ellenőrzéssel sem a Szolgáltató, sem a Vendég -vis maior- bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény el nem hárul.

***

18. Záró rendelkezések

18.1. A teljesítés helye az a hely, ahol Szolgáltató a szolgáltatást nyújtja.

18.2. A Vendégek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a személyes adatokkal kapcsolatosan a Vendég és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

18.3. A jelen ÁSZF és a felek közti szerződés, valamint a Házirend és az Adatkezelési Tájékoztató által nem szabályozott kérdésekre, valamint a Szolgáltató és Vendég jogviszonyára egyebekben a magyar jogszabályok az irányadóak.

18.4. A szolgáltatás igénybevételéből eredő bármely jogvita lefolytatására a teljesítés helye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

18.5. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálloda recepcióján is elhelyezi.