1. Általános rendelkezések – Szerződő Felek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) a szolgáltató (Botrytis Borhotel Kft. (cégjegyzékszáma: 23060933-2-05; székhelye: 3909 Mád, Batthyány utca 10.; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által üzemeltetett Botrytis Borhotel szálloda (3909 Mád, Batthyány utca 10.) szálláshelyet, illetőleg ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő természetes és nem természetes személyek (továbbiakban: Vendég(ek)) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató és a Vendég(ek) együttesen -amennyiben közöttük a szolgáltatási szerződés létrejön- a továbbiakban: Felek.

***

2. A szerződés létrejötte

2.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli (ideértve a továbbiakban: e-mail) ajánlatkérése a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben a Szolgáltató írásbeli ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik a Vendég részéről tényleges megrendelés, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2.2. A szerződés minden esetben a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a Vendég írásbeli foglalását a Szolgáltató írásban visszaigazolja, a Felek között írásbeli szerződés jön létre. Szóbeli foglalás, megállapodás vagy módosítás csak akkor keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

2.3. Amennyiben a Szolgáltatásra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A Szolgáltató a következő szálláshely közvetítőkkel áll kapcsolatban: Booking.com, (a továbbiakban: Szálláshely Közvetítők). A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a Szálláshely Közvetítők listáját módosítsa.

2.4. Szálláshely Közvetítőn keresztül történő foglalás esetén a szerződés a Szálláshely-Közvetítőn keresztül megküldött visszaigazolással jön létre. Előlegfizetés esetén beérkezett előlegről a Szolgáltató előlegszámlát állít ki. A beérkezett előleg lemondás, illetve „no show” esetén egyaránt vissza nem térítendő.

***

3. A szerződés nyelve, hatálya, a szolgáltatás igénybevételének feltételei

3.1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató iktatja elektronikus úton A szerződés részei a megrendelés, a megrendelés visszaigazolása, valamint a megrendeléskor hatályos ÁSZF.

3.3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.4. Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejárta előtt úgy dönt, hogy a szolgáltatást nem kívánja a határozott időtartam végéig igénybe venni, és a szálláshelyet végleg elhagyja, köteles a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltatónak megfizetni, aki jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Szolgáltató a Vendég által a határozott időtartam előtt elhagyott szobá(ka)t jogosult újra értékesíteni.

3.5. A szolgáltatás igénybevételének Vendég általi meghosszabbítása akkor lehetséges, ha ehhez a Szolgáltató előzetesen hozzájárult. A Szolgáltató ebben az esetben kikötheti a már teljesített szolgáltatások ellenértékének megtérítését.

3.6. A Szolgáltató általi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szálláshely elfoglalása előtt igazolják.

3.7. Tizennégy éven aluli Vendég a szálloda egyes szolgáltatásainak igénybevételére, így különösen a wellness-létesítmények használatára kizárólag szülői, gondozói felügyelet alatt jogosultak, a gondozásukra, illetőleg felügyeletükre köteles személy felelősségére.

3.8. A szolgáltatás igénybevételének további részletes feltételeit a külön szövegezett Házirend tartalmazza, a Házirend illetve jelen ÁSZF betartása a Vendég által a szolgáltatás igénybevételének feltétele. A Szolgáltató saját hatáskörben jogosult a jelen ÁSZF-fel, valamint a Házirenddel kirívóan ellentétes magatartást tanúsító Vendéget a szálláshelyről való távozásra felszólítani, a szerződés egyidejű megszüntetésével. Utóbbi rendelkezés azokban az esetekben is irányadó, amennyiben a Vendég egyébként olyan magatartást tanúsít vagy olyan állapotban van, amely folytán a Szolgáltatótól a szerződés fenntartása nem elvárható.

***

4. A Szerződéstől való elállás (Lemondási Feltételek), foglalás módosítása

4.1. A Vendég foglalását az érkezést (érkezés napján 14:00 óra) legalább 96 órával megelőzően a megrendelt szolgáltatások összegének 50%-os kötbér megfizetése mellett lemondhatja, amennyiben nem szerepel ettől eltérő információ a visszaigazolásában. Amennyiben a Vendég általi lemondásra az érkezést megelőző 72 órán belül kerül sor, vagy a lemondás nem történik meg, illetőleg a Vendég nem érkezik meg (no show), a kötbér a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 100%-a.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy a COVID-19 járvánnyal összefüggő lemondási ok nem jelent a fentiektől eltérést, lévén a járvány és annak hatásai ismertek, azokkal számolni kell, a megrendelés ennek tudatában történik. A Szolgáltató jogosult egyedi esetben a kötbérkövetelésétől egyoldalúan eltekinteni.

4.2. Lemondásra valamint a foglalás módosítására kizárólag írásban kerülhet sor, hatálya a Szolgáltató visszaigazolásától függ.

4.3. Amennyiben a Vendég foglalását előlegfizetéssel biztosította, azonban a szálláshelyet nem foglalja el, a Szolgáltató a megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesítheti.

4.4. Amennyiben a Vendég a szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más módon nem biztosította, a tervezett érkezés napján 20:00 órától a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

***

5. A Vendég jogai

5.1. A Vendég jogosult a szerződés értelmében megrendelt szoba és szolgáltatások, valamint a szálláshely azon helyiségeinek és létesítményeinek, szolgáltatásainak igénybevételére, amelyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, valamint jogosultak a szokásos kiszolgálásra a szálloda szabályzatának megfelelő nyitvatartási időben.

5.2. A Vendég a szálláshelyen való tartózkodásának időtartama alatt panasszal élhet a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. A Szolgáltató az ezen időtartam alatt tett és jegyzőkönyvbe vett panaszokat 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vendéget írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben erre jogosult.

***

6. A Vendég kötelezettségei

6.1. A Vendég köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére; legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig és az ott megjelölt módon.

6.2. A minibárból történő fogyasztás térítés ellenében történik. A Vendég köteles távozáskor a fogyasztása ellenértékét megfizetni.

6.3. A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a Szolgáltatónak, és rendelkezésre bocsátani minden olyan információt és adatot, amelyek a káreset körülményeinek tisztázásához szükségesek, illetőleg amelyek egy esetleges szabálysértési vagy büntető eljárás alapját képezhetik.

6.4. A Vendég, valamint annak látogatói és a Vendéggel együtt utazó személyek kötelesek a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen, a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.

6.5. A Vendég köteles a szállodához tartozó parkolót a KRESZ szabályainak megfelelően használni. A parkolóban hagyott tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A parkoló használatára a Vendég kizárólag foglalása időtartama alatt jogosult, a szoba elhagyásával egyidejűleg köteles a parkoló használatával felhagyni. Ettől eltérően állapodhat meg a Vendég a Szolgáltatóval.

6.6. A Vendég köteles bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy- azonnal jelezni a Szolgáltató részére.

6.7. A Vendégek nyugalma érdekében a szálláshely területén 22:00 óra után – kivéve a Szolgáltató által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A szálláshely területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, és alkalmas mások megfélemlítésére.

A Szolgáltató munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó Vendéget. A Szolgáltató továbbá jogosult az eredménytelen szóbeli figyelmeztetés esetén a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a Vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a Vendég magatartása okoz más Vendégnek.

6.8. A Vendég magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirendet, valamint a szálláshely biztonsági előírásait, és az azokkal ellentétes magatartás tanúsításától tartózkodni köteles. Amennyiben a Vendég az ezekben a dokumentumokban foglaltakat a 6.7. pontban foglaltaktól eltérően, más módon megszegi, az eset súlyosságára tekintettel Szolgáltató jogosult őt az érintett szolgáltatás igénybevételétől eltiltani, vagy a köztük létrejött szerződést az ellenszolgáltatás követelése mellett felmondani.

***

7. A Vendég kártérítési felelőssége

7.1. A Vendég köteles megtéríteni mindazon kárt, melyet a Szolgáltató vagy harmadik személy szenved el és amelyeket a Vendég, annak kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személy okoz.

7.2. A Vendég köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet a szobában vagy a szálloda más helyiségeiben, illetőleg a szálloda környezetében, a parkolóban, kertrészben etc. a nem rendeltetésszerű használat okoz. A rendeltetésszerű használatból adódó állagromlásért a Vendég nem felelős.

7.3. A Vendégnek a bérelt szobát és a többi, általa használt helyiséget olyan állapotban kell elhagynia, amilyen állapotban azt a Szolgáltató a használatába bocsátotta. A rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből adódó extra takarítási költségek fejében a Vendég köteles az okozott kár mértékének megfelelő, de minimum 20.000 Ft díj megfizetésére.

7.4. Az okozott kárt a Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató személyzete valamely tagjának.

7.5. A Szolgáltató az alábbi tárgyak bevitelét tiltja meg a szálláshely területére

  1. a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített tárgyak,
  2. a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
  3. nem a Szálloda értékesítő helyein vásárolt, vett élelmiszer, ital (ideértve az alkohol tartalmú italokat is),
  4. különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
  5. tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  6. hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  7. fegyver, fegyvernek minősülő tárgy,
  8. pszichotrop anyag

A Szolgáltató a Vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető tárgy bevitelét a szálláshely területére.

Ha a Vendég a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szálláshely területére, azt a Szolgáltató a Vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt tárgyakban keletkezett kárért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

A Vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt tárgy okoz más Vendégnek, harmadik személynek vagy a Szolgáltatónak.

***

8. A Szolgáltató jogai

8.1. A Szolgáltató jogosult a Vendég által igénybe vett, vagy megrendelt de igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékére. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt és igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítása végett zálogjog illeti meg a Vendég mindazon vagyontárgyaira, melyeket magával a szálláshelyre bevitt.

8.2. A szálláshely területén a Szolgáltató vagyonvédelmi és biztonsági okokból kamerarendszert működtet. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

***

9. A Szolgáltató kötelezettségei

9.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján a megrendelt szolgáltatások biztosítására, szerződéses kötelezettségeinek az érvényes előírásoknak és standardoknak megfelelően történő teljesítésére.

9.2. A Szolgáltató ezen ÁSZF valamint a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint jogosult a szolgáltatási szerződés megszüntetésére.

9.3. A Szolgáltató köteles a szálláshely, valamint a szolgáltatások vonatkozásában irányadó jogszabályi feltételeknek eleget tenni, a Vendégek számára biztosítani a szolgáltatások igénybevételének biztonságát.

***

10. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

10.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, amely a szálláshely területén következett be, az alábbi kivételekkel.

10.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az olyan káreseményre, amely a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt következik be, vagy amelyet a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoznak, illetőleg, amelyek esetében felróhatóság nem terheli.

10.3. A Szolgáltató jogosult kijelölni a szálláshely területén olyan helyeket, melyekre a Vendég nem léphet be. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól olyan károk esetében, melyek a Vendéget vagy a felügyelete alatt állókat olyan helyen érik, ahova nem léphetnek be.

10.4. A Szolgáltató kárfelelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha a Vendég az őt ért káreseményről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, és rendelkezésére bocsátja a szükséges adatokat.

10.5. Nem felel a Szolgáltató a Vendéget a szálláshely és az ott található eszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

10.6. A Szolgáltató felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a Vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A szálloda e vonatkozásban fennálló felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

10.7. Értéktárgyért, értékpapírokért, készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Az így elhelyezett dolgokért a Szolgáltató felelőssége korlátlan.

10.8. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vendég figyelmét, hogy készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját a szobában lévő széfben helyezze el.

Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a Vendég köteles erről a Szolgáltató recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a Vendég viseli a felelősséget.

10.9. A Vendég a szálláshely berendezéseit, wellness és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a Vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a Szálloda kizárja.

10.10. A Vendég a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a Szolgáltató részéről, az nem része a Szolgáltató szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget

10.11. A Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkat meghaladóan a felelősségét az egyes Vendégekkel szemben – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel –  a szolgáltatási szerződés alapján a Vendég(ek) által a Szolgáltató részére megfizetett díj összegében korlátozza.

***

11. Betegség, Haláleset esetére vonatkozó rendelkezések

11.1. Amennyiben a Vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szálloda orvosi segítséget ajánl fel. A Vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.  Az orvos nem a Szolgáltató alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a Szolgáltató kizárja. 

11.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

11.3. A Vendég fertőző betegsége esetén a Szolgáltató jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Ebben az esetben a Vendég a Szolgáltató felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a Szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek valamint a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni.

***

12. Vis maior

12.1. Azon ok vagy körülmény (például: a szálláshely közvetlen közelségét érintő háború (ide nem értve az ukrajnai háborús konfliktust), árvíz, tűz, sztrájk, stb.) amely felett nem bír ellenőrzéssel sem a Szolgáltató, sem a Vendég -vis maior- bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény el nem hárul.

***

13. Záró rendelkezések

13.1. A teljesítés helye az a hely, ahol Szolgáltató a szolgáltatást nyújtja.

13.2. A Vendégek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a személyes adatokkal kapcsolatosan a Vendég és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

13.3. A jelen ÁSZF és a felek közti szerződés, valamint a Házirend és az Adatkezelési Tájékoztató által nem szabályozott kérdésekre, valamint a Szolgáltató és Vendég jogviszonyára egyebekben a magyar jogszabályok az irányadóak.

13.4. A szolgáltatás igénybevételéből eredő bármely jogvita lefolytatására a teljesítés helye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

13.5. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálloda recepcióján is elhelyezi.